Položky
0
Cena (s DPH)
0,00Kč
Celková cena (s DPH)
0,00Kč
X
Produkt byl přidán do objednávky

PRODUKTY

Dle značek

Úvod Reklamační řád

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY FIRMY OMNITRON s. r. o., se sídlem Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 1/723, PSČ 184 00, IČO 25693735, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 61781 – prodej obchodního zboží.
 
Firma Omnitron s. r. o. stanoví pro případ reklamace vad jí prodávaného zboží co do kvality a množství v souladu Všeobecnými obchodními podmínkami firmy Omnitron s. r. o. tento reklamační řád: 
 
A) Kupující je při převzetí povinen provést prohlídku zboží tak, aby  zjistil všechny vady, které při vynaložení veškeré odborné péče zjistit mohl. Dále si musí zkontrolovat množství a druh kupovaného zboží, na pozdější reklamace v tomto směru nebude brán zřetel.
 
B) Na veškeré zboží a výrobky je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není smluvními stranami sjednáno jinak. Na opravy (rozumí se repase i jiné opravy) je záruční doba 6 měsíců, pokud není smluvními stranami sjednáno jinak. Reklamace na vady zboží musí být uplatněna v této záruční době, po jejím uplynutí právo kupujícího na uplatnění reklamace zaniká. Záruční doba běží od data prodeje, tzn. od data, kdy bylo zboží předáno kupujícímu nebo dopravci.
 
C) Při nákupu, kdy je zboží zasíláno kupujícímu některým z veřejných dopravců (přepravní službou PPL apod.), musí kupující reklamaci na špatně dodaný druh nebo nesprávný počet kusů uplatnit v den převzetí zboží nebo nejpozději následující den po dodání. Reklamace musí být provedena písemnou formou a uplatněna v místě nákupu (např. e-mailem, faxem, dopisem apod.).
 
D) Kupující musí k reklamaci předložit doklad o nákupu zboží, jehož vady jsou reklamovány. Reklamace musí být uplatněna písemně na předepsaném tiskopisu „Reklamační protokol“ který je třeba přesně a úplně vyplnit předepsané povinné údaje. Pokud tyto údaje nebudou vyplněny, není možné převzít zboží k reklamačnímu řízení.
 
E)Reklamované zboží musí být dodáno ve stejném stavu jako bylo při nákupu, v originálním obalu (pokud v něm bylo prodáno).
 
F) Prodávající v žádném případě neuzná záruku na vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny výrobce nebo s obvyklými způsoby. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo použitím v extrémních podmínkách, stejně jako v případech neoprávněného zásahu do zboží.
 
G) U oprávněných reklamací provede prodávající nápravu zjištěných vad:
     1) dodáním chybějícího množství kusů, event. jinou opravou dodávky nebo dokladů o prodeji
     2) výměnou špatně dodaného druhu zboží
     3)odstraněním vad opravou, jsou-li vady opravitelné nebo výměnou zboží nebo odstoupením od smlouvy
     4) slevou z kupní ceny - po dohodě s kupujícím
  
H) V případech, kdy lze vadu výrobku zjistit pouze destruktivní demontáží (např. rozebráním akumulátorové sestavy) a kdy je poškození reklamovaného zboží způsobeno kupujícím, si vyhrazuje prodávající právo vrátit výrobek kupujícímu ve stavu, do kterého musel být uveden pro zjištění vady.
 
I)Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za následné škody, které vznikly provozem reklamovaného zboží s vadami, nebo záměnou zboží, na něž se vztahuje záruka.
 
J) Ve většině případů je nutné provést odborné testy, které budou rozhodující pro vyřízení reklamace. Proto není možné reklamaci vyřídit okamžitě. V případě, že zboží při testech nevykazuje vady kupujícím uváděné, je prodávající oprávněn po kupujícím vyžadovat náhradu za prokazatelně vynaložené náklady(jejich výše nesmí překročit 500Kč), včetně úhrady za případné náklady na odeslání. Náhrada za hodinu práce bude účtována ve výši 200 Kč.
 
K) Prodávající není povinen opravit vady zboží, na které se nevztahuje záruka a které bylo reklamováno neoprávněně, stejně tak zboží po záruční době. (V tomto případě si může kupující objednat u prodávajícího nové zboží.) Reklamace rovněž nebude vyřízena v případě, že kupující nevyplní předepsaným způsobem Reklamační protokol.
 
L) Nebude-li dohodnuto jinak, bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů.Tato lhůta začíná běžet ve chvíli, kdy firma Omnitron s. r. o. má k dispozici kromě reklamovaného zboží všechny požadované údaje od zákazníka, tzn. že je ve všech povinných údajích vyplněn Reklamační protokol a zákazník obdrží od firmy Omnitron s. r. o. potvrzení o přijetí zboží do reklamačního řízení. O výsledku reklamačního řízení bude kupující informován písemně.
 
V Praze dne 08.12. 2008   
Ing. Jiří Kapitán
výkonný ředitel                                                                                   

TisknoutTisknout