Položky
0
Cena (s DPH)
0,00Kč
Celková cena (s DPH)
0,00Kč
X
Produkt byl přidán do objednávky

PRODUKTY

Dle značek

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti s firmou OMNITRON s. r. o., se sídlem Praha 8, Dolní Chabry, Dopraváků 1/723, PSČ 184 00, IČ 25693735, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 61781
 
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen VOP) upravují podmínky objednávky, prodeje, dodávky a záruky pro prodej obchodního zboží kupujícím a prodávajícím, tj. společností s firmou OMNITRON s. r. o., se sídlem Praha 8, Dolní Chabry,
Dopraváků 1/723, PSČ 184 00, IČ 25693735. Tyto VOP platí v celém rozsahu, pokud si strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak; ujednání v kupní smlouvě je nadřazeno příslušnému textu VOP.
1.2. Nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou VOP platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.
1.3. Změny a doplnění těchto podmínek a kupní smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
 
2. Cena a platební podmínky
2.1. Obchodní cena zboží je stanovena ceníkem prodávajícího, případně se sjednává dohodou smluvních stran v kupní smlouvě, a to jako cena jednotková. V kupní smlouvě je specifikována cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH.
Pokud je zboží dodáváno v souladu s bodem 4.1, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu zboží do místa určení.
2.2. Právo fakturovat sjednanou kupní cenu vzniká dnem splnění dodávky zboží, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Faktura je splatná do 10 dnů po jejím odeslání kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
2.3. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na zaplacení kupní ceny, v tomto případě je podkladem pro úhradu kupní ceny zálohový list, který je splatný ve lhůtě, dohodnuté v kupní smlouvě. Do doby úhrady, tj. připsání zálohy na účet
prodávajícího, prodávající není povinen dodat zboží dle smlouvy a toto nedodání zboží nebude považováno za prodlení prodávajícího se splněním jeho závazku.
2.4. Prodávající není povinen dodat zboží na základě uzavřených kupních smluv do doby uskutečnění úhrady všech nesplněných finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu a tento stav nebude považován za prodlení prodávajícího se
splněním jeho závazku.
2.5. Nezaplacení sjednané kupní ceny nebo zálohy v plné sjednané výši a termínu dle lhůty splatnosti na účet prodávajícího je považováno za podstatné porušení smluvních podmínek a povinností kupujícího.
2.6. Kupující není oprávněn zadržovat platby, resp. jejich část, z důvodů jakýchkoliv protipohledávek, včetně nároku z vadného plnění (reklamace).
2.7. Jakékoli námitky k platebnímu dokladu je kupující povinen prokazatelně sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od data prokazatelného převzetí tohoto dokladu.
2.8. Úroky z prodlení započítané při opožděné platbě kupujícího prodávajícímu jsou určeny v souladu s Nařízením vlády ČR č. 142/1994 Sb.. Prodávající v případě marného uplynutí lhůty splatnosti stanovené smlouvou, obvykle neuplatní úhradu úroku
z prodlení vzniklou do doby uplynutí lhůty splatnosti stanovené v prvé urgenci prodávajícího vůči kupujícímu, pokud kupující v náhradním termínu úhradu beze zbytku provede.
2.9. Dohodou mezi prodávajícím a kupujícím se v příslušné kupní smlouvě obvykle sjednává smluvní pokuta např. za podstatné porušení smlouvy, zajišťující uplatnění sankcí při neplnění ustanovení smlouvy. Pokud není mezi kupujícím a prodávajícím
uzavřena kupní smlouva v písemné formě platí, že smluvní pokuta za hrubé porušení smluvního ujednání je sjednána ve výši 35 % z ceny dodávaného zboží (základ pro výpočet je z ceny bez DPH).
 
3. Uzavření smlouvy
3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího, zaslaných prodávajícímu poštou, faxem nebo elektronickou formou (e-mail), ve výjimečných případech též na základě ústní a nebo tel. objednávky. Vystavení
objednávky obvykle předchází cenová nabídka prodávajícího, učiněná na základě poptávky kupujícího.
3.2. Po obdržení objednávky od kupujícího zašle prodávající kupujícímu písemné potvrzení objednávky, faxem nebo e-mailem. Potvrzení objednávky odešle prodávající kupujícímu nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení jeho objednávky.
Předáním resp. odesláním potvrzení objednávky, potvrzuje prodávající svoji vůli přijmout objednávku kupujícího jako závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah.
3.3 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce kupujícího nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu místo potvrzení objednávky znovu nabídku s uvedením možných náhradních variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
3.4. V případě větších dodávek nebo specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některá ze smluvních stran, mohou prodávající a kupující uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto VOP.
 
4. Dodací podmínky
4.1. Termín dodávky zboží prodávajícím kupujícímu je uveden v potvrzení objednávky zaslané prodávajícím kupujícímu. Dodavatel může ve výjimečných případech (např. z důvodu vyšší moci) termín plnění změnit, a to bez jakýchkoli sankcí ze strany kupujícího. V takovém případě však musí změnu oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu a musí být mezi prodávajícím a kupujícím dohodnut náhradní termín dodávky. Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak, dodání zboží je uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího s tím, že zásilka bude řádně označena jako zásilka určená pro kupujícího.
4.2. V případě, že se strany dohodnou na předání zboží ze skladu prodávajícího, zavazuje se kupující, odebrat zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky nebo v písemné výzvě k odběru zboží, kterou obdrží kupující od prodávajícího. Pokud tak
kupující neučiní, bude závazek prodávajícího dodat zboží považován za řádně splněný. Prodávající v takovém případě neručí za případné vady, kterým nelze zabránit při běžném způsobu skladování zboží. Neodebrané zboží ve lhůtě delší než 30 dnů je
považováno za podstatné porušení smluvních povinností ze strany kupujícího.
4.3. Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, jsou rozhodující jednotkou pro plnění a účtování kusy dodaného zboží. Kupující je však povinen zaplatit prodávajícímu cenu skutečně dodaného zboží. Není vadou plnění a zboží je řádně dodáno,
pokud je dodáno v toleranci stanovené technickými podmínkami, jinak v toleranci stanovené příslušnou ČSN.
4.4. Prodávající je povinen dodat veškeré doklady a písemnosti potřebné k zásilce zboží.
 
5. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
5.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží, zejména množství (dle původních dokladů).
5.2. U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně poté, kdy provedl prohlídku zboží nebo kdy tuto prohlídku měl provést, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne splnění dodávky prodávajícím. Za zjevnou vadu se vždy
považuje vada množstevní. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel.
5.3. Prodávající přejímá záruku za jakost, s výjimkou vad zjevných, po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu a na repasované akumulátorové sestavy 6 měsíců od dne dodání.
5.4. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách (reklamovat) neprodleně potom, kdy vady zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámení vady musí být provedeno písemnou formou a musí být doloženo doklady osvědčujícími
opodstatněnost reklamace. Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění. Místo a způsob reklamace se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.
5.5. Reklamované zboží musí být kupujícím skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího souhlasu
prodávajícího nepřípustné. Porušení této povinnosti má za následek zánik práv z odpovědnosti za vady.
5.6. Je-li prokázáno, že reklamace je oprávněná, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny odsouhlasenou kupujícím, nebo v dohodnuté lhůtě odstranit vady opravou zboží, nebo uskutečnit dodání náhradního zboží za zboží vadné, či dodání chybějícího zboží.
 
6. Ostatní ujednání
6.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Kupující je oprávněn prodat zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva, jen se souhlasem prodávajícího.
6.2. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím prodávajícího od smlouvy odstoupit je zejména skutečnost, že kupující je v prodlení s placením svých peněžitých závazků vůči prodávajícímu, a to i z jiných smluv uzavřených s prodávajícím.
6.3. Pokud bude kupující požadovat změnu či storno dodávky, a to až po potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím, prodávající na požadavek kupujícího přistoupí až poté, co pro takový každý jednotlivý případ bude uzavřena mezi prodávajícím
a kupujícím dohoda o narovnání, uzavřená v souladu s § 585 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., v platném znění. V dohodě musí být uveden závazek kupujícího uhradit prodávajícímu náklady účelně vynaložené prodávajícím v souvislosti se změnou či
stornováním potvrzené objednávky kupujícím, nebo závazek kupujícího uhradit prodávajícímu vzniklou škodu v souvislosti se změnou či stornováním potvrzené objednávky kupujícím.
6.4. Vztahy těmito VOP či kupní smlouvou neupravené se řídí právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.
 
V Praze dne: 08.12.2008
Ing. Jiří Kapitán
výkonný ředitel

TisknoutTisknout